13. neděle v mezidobí “ B „

21. 06. 2021

Prožíváme  krásné letní období. Lidé se těší nebo již prožívají dovolenou nejraději někde u moře nebo poznáváním krás vzdálených krajin mimo Evropu. A přece jsme četli z Písma sv. jak z knihy Moudrosti tak z evangelia o smrti. Církev totiž dobře ví, že i v této letní době je člověk ohrožen smrtí ať už nějakou tragickou události v dopravě letecké či pozemní nebo přírodní katastrofou na př. silnou bouří spojenou s vichřicí. Také v letošním roce hrozí stále nakažení se covidem 19 nebo jeho mutacemi, které jsou rozšířeny po celé zeměkouli již druhý rok. A tak i v této době kněží církve musí konat smutný obřad posledního rozloučení v kostele a na hřbitově a příkladem může být úmrtí známé a oblíbené herečky Libuše Šafránkové v poměrně mladém věku.                                                                            Církev podle dnešního slova knihy Moudrosti při posledním rozloučení však chce ústy svých kněží sdělit lidem, že“ Bůh neudělal smrt a nelibuje si, když hynou živí“, že “ Bůh stvořil člověka k nesmrtelnosti….ale ďáblovou závistí přišla smrt na svět.“                                                                                                                                         Pán Ježíš toto učení Boží ze Starého zákona ještě více a důrazně zdůrazňoval a učil, že kdo uvěří v Ježíšovo slovo o životě věčném a vzkříšení z mrtvých a tuto víru zpečetí svatým křtem tak přejde ze smrti do života, totiž bude mít v sobě zárodek Božího života a Ježíšova vzkříšení. A Ježíš toto své učení, které je pokračováním učení Starého zákona,  potvrzoval ve svém životě zázraky vzkříšení z mrtvých. Dnes jsme četli o vzkříšení 12 leté dívenky, dcerky představeného synagogy a to pouhým vzetím za ruku a slovy “ děvče pravím ti vstaň“. A děvče hned vstalo a chodilo. Nakonec svého 33 letého života Ježíš po svém ukřižování a pohřbu třetího dne vstal Božskou mocí z mrtvých, aby tak dal všem lidem ohroženým smrtí naději na věčný života a vzkříšení. Prvním krokem k tomu je víra v moc Pána Ježíše Krista. Již minulou neděli jsme slyšeli od Pána Ježíše, když utišil bouři na moři, že řekl apoštolům “ pořád ještě nemáte víru?“, tak i v dnešním evangeliu řekl představenému synagogy “ neboj se a věř „, že tvá dceruška bude žít.                                                                                                                                                                           Toto učení o smrti, která nepochází od Boha a že Bůh si nelibuje z toho, když živí hynou, ale přeje si aby lidé žili jak to řekl Pán Ježíš “ přišel jsem, aby lidé měli život a to v hojnosti“ ale tím nemyslel jenom pozemský život ať už dlouhý třeba sto let, ale měl na mysli život věčný, který začíná už zde na zemi, že člověk žije novým životem Boží lásky, spravedlnosti a dobroty již zde na zemi a smrt pozemská je jenom vstupní branou do ještě plnější Boží lásky, krásy a štěstí bez konce v Božím domově, v Božím království.                                                                                                                                                                                                                                       V nejnovější době přichází lidem vstříc i věda lékařská tzv. tanatologie, kdy se zkoumají výpovědi některých lidí, kteří resuscitací byli vráceni do života a tyto výpovědi souhlasně ukazují na vidění světelné bytosti spojené s krásným zážitkem i zároveň viděním filmu svého života a lítostí nad špatnými skutky v něm. Tito lidé vrácení do života mění často svůj život v život ve víře v Ježíše Krista, o kterém se domnívají, že byl touto světelnou bytostí.                                                                          Pán Ježíš nám všem zanechal památku na svoji vykupitelskou smrt a své zázračné vzkříšení a to v každodenním obětování této památné oběti Boží lásky smrti a vzkříšení – mše sv. a na nás je, abychom se jí zúčastňovali a tam vyznávali Ježíšovi svou víru : tvou smrt Ježíši zvěstujeme, tvé vzkříšení Ježíši vyznáváme, na tvůj příchod Ježíši čekáme. Náš spasitel Ježíš Kristus zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v  evangeliu. Aleluja.