11. neděle v mezidobí “ A „

14. 06. 2020

Nevím, zda-li víte, že ve Starém zákoně byl Bůh nazýván také Jahve a tento název znamená “ jsem který jsem, jsem Bůh pro člověka, jdu s ním, pomáhám jmu“. I Ježíš jako Boží Syn byl zde na zemi pro člověka a chodil s lidmi, pomáhal jim. Jak jsem četl z evangelia “ viděl zástupy lidí a bylo mu jich líto. “ Čteme o Ježíši v evangeliích, že uzdravoval, sytil hladové, hlásal radostnou zvěst a kudy chodil dobře činil. Tak jako starozákonní Boží lid byl vyvoleným národem, aby byl znamením pravého Boha a jeho lásky k lidem tak i Ježíš vytvořil nový Boží lid, ne už podle jedné národnosti, ale podle vír a křtu ospravedlnění k novému životu a tomuto Božímu lidu říkáme církev. “ Jděte do celého světa, hlásejte a učte a křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha sv.“ řekl Pán Ježíš apoštolům, kteří se stali novým základem nového Božího lidu církve. Četl jsem jména 12 apoštolů, které si Pán Ježíš vybral a dříve než je vyslal co celého světa, aby v jeho jménu hlásali, učili a křtili museli projít tříletým školením v teorii i praksi ve škole Ježíšově, aby se naučili poznávat a milovat Boha – Otce a aby se naučili lásce Boží, soucitu a milosrdenství k lidem, aby se naučili mít ducha služby a oběti pro druhé lidi a aby uměli žít na prvním místě pro království Boží, pro království spravedlnosti, lásky a pokoje. V tomto měsíci červnu budou svěceni na kněze novokněží v Praze, v Brně, v Olomouci a ostatních biskupstvích. Také tito novokněží byli vybráni Ježíšem jako kdysi apoštolové, říkáme, že přijali milost povolání a byli pak ve škole Ježíšově, v dnešní době je to studium na Bohoslovecké fakultě a duchovní formace v kněžském semináři. I dnešní novokněží musí být nositeli vlastností, které měl Pán Ježíš a apoštolové, totiž lásky k lidem, ducha služby a oběti. Slyšeli jsme, e Ježíš řekl apoštolům, aby nejdříve šli ke ztraceným ovcím domu Izraelského. Tak i novokněží jsou určeni v první řadě pro pokřtěné věřící v jednotlivých farnostech ať ve městech či na vesnicích – pro ty, kteří již přicházejí do kostela, aby jim sloužili slovem Božím, svátostmi, zejména obětí nového zákona mší svatou ke zprostředkovávání Božího života. Ale také pro ostatní pokřtěné, kteří zatím nežijí plně podle Boží vůle a jsou víceméně zatoulanými či tracenými ovečkami. Tak jako již ve Starém zákoně byl Boží lid znamením spásy pro všechny národy tak i kněží spolu s věřícími mají být znamením pro dosud nevěřící a nepokřtěné a jako Ježíš poslal později apoštoly do celého světa, mají i novokněží spolu s věřícími vyjít vstříc nevěřícím, mají mít ducha lítosti i ducha lásky a pomoci jim uzdravit jejich duši, zprostředkovat i jim nový Boží život, očistit jejich malomocenství hříchu zbavit je závislosti na zlém duchu. Pán Ježíš jako tehdy tak i dnes volá za apoštoly – kněze muže z různých rodin: z chudých a prostých, ale i vzdělaných a bohatých a záleží pak na každém jak obstojí ve škole Ježíšově. Na nás všech věřících leží zodpovědnost za slova Ježíšova: “ Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.“ My věřící se máme modlit za nové kněze – za ty co budou tento měsíc svěceni i za ty, kteří se teprve připravují ve škole nebo za ty, kteří se teprve rozhodují pro budoucí povolání.Ať nezůstanou naše farnosti opuštěné a věřící ať nejsou jako ovce bez pastýře, proto Tě Pane Bož i při této mši sv. chceme vroucně prosit i na přímluvu Panny Marie, matky kněží. Amen.