10. neděle v mezidobí “ A “ katechetická XI

10. 06. 2020

V této katechetické promluvě budeme mluvit o milosrdenství, že to je lék pro naší dobu Oz 6,3-6 Mt 9,9-13. a) odkřesťanštěný svět nezná Boha, neuznává hřích, ani milosrdenství a stává se krutým, b) zahledění do Božího milosrdenství nás vtahuje do samého jádra křesťanství, c) projevy milosrdenství zjevujeme lidem Boha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Milosrdenství má vždy vztah k srdci – jak Božímu tak lidskému. Pohanská antika neznala milosrdenství, i dnešní odkřesťanštěný svět nezná milosrdenství a stává se krutým. Nacisté např. razili heslo “ být milosrdný je slabost.“Pán Ježíš přišel hlásat i praktikovat milosrdenství. Řekl pro své učedníky: Buďte milosrdní jako je Nebeský Otec. V osmeru blahoslavenství je páté milosrdenství: blahoslavení milosrdní neboť dojdou milosrdenství. Ježíši bylo líto zástupů a nasytil je chleby a rybami a řekl apoštolům – dejte vy jim jíst. Ježíši bylo líto trpících a nemocných a proto je uzdravoval, těšil, plakal s plačícími. Především však měl soucit s hříšníky, kterým se přiblížil, aby jim pomohl povstat ze hříchu. Nedbal na to, že ho někteří nazývali přítelem celníků a hříšníků. Ježíš v odpovědi uvedl, že nepotřebují zdraví lékaře, ale nemocní. Člověk – hříšník je nemocný na duši a často, ne-li vždy nemá schopnost se sám uzdravit. Ježíš dokonce v dnešním evangeliu říká skoro provokativní větu: “ Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky. “ Jenomže, kdo je z lidí spravedlivý? Když chtěli ti, kdo tehdy byli elitou národa židovského potrestat ženu cizoložnou, ale Ježíš se jí zastal, dal jim možnost jí potrestat s podmínkou: „Kdo z vás je bez hříchu, hoď po ní kamenem.“ Jeden po druhém pak odešli. Sv. Jan ve svém listě píše: “ Kdo by řekl, že je bez hříchu, klame sám sebe a není v něm pravda.“ Je zajímavé, ž i velcí svatí ač neměli žádné těžké hříchy, přesto se nazývali hříšníky. Např. sv. František z Asisi řekl, že kdyby mu Bůh nedal tolik milostí byl by horší než mnohý veřejný hříšník. Jsem rád, že Pán Ježíš i na kříži ukázal velké milosrdenství, když řekl zločinci po pravici, který Ježíše prosil: „Ještě dnes budeš se mnou v ráji.“ Nedivíme se, že i matka Ježíšova Maria pochopila vůli Boží a stává se útočištěm hříšníků a matkou milosrdenství. Ve svých zjeveních často ukazuje jak u Boha vyprošuje milosrdenství pro lidstvo. Papež Jan Pavel II. ve své encyklice Dives in misericordia vysvětluje dobře, že milosrdenství je láska Boží a že to je jádro křesťanství a jediný lék pro dnešní dobu. Jsem vděčný sv. Faustině Kovalské z Polska, že nám zprostředkovala milosrdnou lásku Srdce Pána Ježíše, která znovu zdůrazňuje, aby se nebál jakýkoliv hříšník přijít k Ježíši, neboť ho má rád a chce mu odpustit. Závěrem vyslovme modlitbu: Srdce Ježíšovo, plné milosrdné lásky, smiluj se nad námi. Maria pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.