1. neděle postní “ C „

19. 02. 2019

První neděle postní nám vždy ukazuje Ježíše pokoušeného, ale i vítězného. Zatímco první člověk Adam pokušení podlehl a tak do lidských životů přešla slabost a náklonnost pokušením podléhat. Ježíš jako nový Adam nad pokušením zvítězil, aby také na věřící přešla síla pokušení přemáhat. Není to pro nás lidi sympatické, obdivuhodné, že Ježíš přijal i tento lidský úděl být pokoušen? Obraťme nyní svou pozornost k pokušením, o kterých jsme četli. Podle Písma sv. Ježíše a tedy i lidi pokouší zlý duch – protivník Boží, ďábel. Nevíme, zda Ježíše pokoušel v nějaké viditelné podobě nebo jen jako duch. V Písmu sv. je zlý duch nazýván také knížetem tohoto světa a ten právě v trojím pokušení pokoušel Ježíše, aby ho svedl z cesty Boží vůle a Boží lásky na cestu lidské sobeckosti. Číslo tři znamená plnost, tj. definitivní snahu Ježíše svést. V tomto čísle tři se nám vybavuje i trojí pád Ježíše pod křížem, což byla také snaha zlého ducha Ježíše odvrátit od toho, aby vykoupil lidi ze hříchů. Může se nám zdát překvapivé, že Ježíš, ačkoliv byl na poušti v síle Ducha sv., přece byl pokoušen. Jakoby tím chtěl Ježíš ukázat všem svým učedníkům, že pokušení jsou vystaveni i ti, kteří jsou obdarováni Duchem sv. Velký znalec duchovního života a psycholog biskup Fulton Sheen napsal v jedné ze svých knížek, že zlý duch bude více čekat kolem kostelů a pokoušet věřící než by stál u veřejných domů a zábavních podniků, kde totiž má dávno lidi ve své moci, ale Ježíšovi učedníci unikají jeho vlivu. Je to pro nás varování, ale zároveň nám dává Ježíš klidné ujištění, že se nemusíme pokušení bát, především proto, že pokušení není hříchem a pak že s pomocí Ježíše můžeme vždy zvítězit. Podle Fultona Sheena zlý duch vždy chtěl Ježíše učinit pozemským, připoutat ho k zemi, zatímco Ježíš chce naopak táhnout lidi vzhůru k nebi. A zrovna tak i nás chce zlý duch připoutat k zemi a učinit pozemskými. Pokušení ďábla byla a jsou vždy o to rafinovanější, že nabízejí zdánlivé dobro: chleba, moc, slávu, ochranu, pomoc – ale bez Boha nebo proti Bohu. Můžeme jen děkovat Ježíši Kristu za jeho rozhodnost, jednoznačnost, se kterou dovedl vítězit nad lákavým pokušením. Jako tehdy i dnes pokouší zlý duch, který je inteligentní a má mnohé spojence v lidech, které již ovládá a kteří mají vliv na tzv.veřejné mínění. Pro kolik lidí je i dnes jídlo a pití, ale i jiné spotřební věci tou jedinou hodnotou a cílem. Kolik lidí i dnes touží po moci a slávě, pro kterou se zříkají Boha, náboženství a víry zatímco se klaní těm mocným a slavným. Kolik lidí i dnes si chce z Boha vytvořit agenta pro své služby, aby Bůh sloužil jeho politice, jeho obchodu, kariéře a popularitě. Takovou podobu a mnoho jiných má pokušení v dnešní době na př pokušení číhající v některých pořadech televize, internetu, v časopisech a knihách atd. Postní doba je doba obrácení, pokání, víry v radostnou zvěst o Ježíši. Je třeba, abychom vítězili nad pokušeními, protože člověk propadlý pokušením se stává zdrojem pokušení pro druhé.Pane Ježíši tys nás naučil modlit se prosby k Bohu Otci Otče nás a tam také prosbu neuveď nás v pokušení. Ať se rádi tuto modlitbu modlíme a věříme, že nám vždy Ježíši pomůžeš až budeme pokoušeni a zakusíme radost z vítězství. Amen.