1. neděle postní “ A „

4. 02. 2020

Na začátku postní doby nás evangelium zavedlo s Ježíšem na poušť, kde byl Ježíš pokoušen od zlého ducha poté co 40 dní se modlil a postil. Hned na začátku našeho uvažování se ptejme proč se Ježíš postil a proč byl pokoušen? Ježíš totiž byl nejen pravý Bůh, ale také pravý člověk a jako takový měl prožít krajní lidské stavy a ty jsou mimo jiné hlad a žízeň a také pokušení. Na rozdíl od prvního člověka Adama a dalších lidí, kteří pokušení a pokušiteli podlehli Ježíš zvítězil v trojím pokušení i nad pokušitelem. Trojí pokušení jakoby ukazuje v čem každý člověk je pokoušen. Sv. Jan o tomto trojím pokušení říká, že pochází od těla, od světa a od ďábla.  Všimněme si blíže těchto tří pokušení:                                                                  1/ “ Proměň kameny v chleby“ – to znamená aby Ježíš kladl potřeby těla před duši. Toto pokušení bylo a je stále aktuální. I v naší současné společnosti se projevuje snahou lidí dobře jíst a pít. Časopisy nabízí stále nové recepty na různá jídla, je nyní k sehnání velké množství kuchařských knížek, dokonce i v televizi jsou pořady o vaření a pokud jde o pití zejména alkoholických nápojů včetně piva, jsme na jednom z předních míst na světě. S tělesným hladem souvisí i zvýšená snaha naší společnosti nasytit i hlad tělesného pudu. Dá se říci, že pokušitel v těchto pokušeních tělesných potřeb nemá ani velkou práci zvítězit nad lidmi, kteří nemohou a ani nechtějí říci s Ježíšem “ nejen z chleba žije člověk, ale především ze slova Božího“ tj. z ducha, z lásky Boží. Jak velmi je třeba na tomto poli pokání a půst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2/ „Vrhni se dolů a andělé tě ponesou“ je pokušení světa tj. chtít být za každou cenu úspěšný ve světě, toužit po světské slávě i moci, po kariéře, ale převážně lehkým, laciným, často i nečestným způsobem. Sem patří celá řada lidí žijících na úkor druhých, kteří si vytvářejí posice popularity, slávy a moci pro své sobecké cíle. Bůh však chce, abychom tady na zemi plnili vůli Boží, tj. žili život jako oběť, službou Bohu a bližnímu, abychom šli úzkou cestou a nesli kříž svého života. Pro vše ostatní platí Ježíšovo vítězné slovo. “ nebudeš pokoušet Pána svého Boha.“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     3/ “ Všechno ti dám, jestliže přede mnou se budeš klanět“ – tak pokušitel pokoušel Ježíše snad v tom nejhorším, vskutku ďábelském pokušení, protože tímto chce vzít člověku to nejcennější: Boha, víru, lásku, naději a chce člověku podstrčit místo nebeského království ráj ne zemi, místo kříže Kristova modlu ať už je to televize, video, počítač, mobil, auto, či jiná věc, ať je to příslib dobrého místa, velkého platu. Toto všechno – a ještě i mnohem více nabízí pokušitel člověku i dnes za podmínky, aby se mu klaněl, aby odvrhl pravého Boha. Ježíš nám ukázal, že v tomto třetím pokušení je jediná cesta k vítězství: radikální jednání “ odejdi ode mne satane, protože je psáno, že se budeš jen Bohu klanět a jemu sloužit.“ Pojďme i my věřící v této době postní na poušť tj. začněme se více modlit, méně jíst a pít a méně užívat pozemských radovánek a poznejme zda ještě registrujeme pokušení a jestli ano – pak to chápejme jako dobré znamení, protože všichni lidé podléhají pokušení, ne všichni však je už registrují. Jen ten, kdo pokušení poznává, může je také překonávat a nad nimi vítězit. Kdo je spojen s Ježíšem – a to má být každý věřící – ten je vždy silnější než inteligence a rafinovanost zlého ducha a nástrojů svádění, o kterých plně platí rčení: “ Když mu podáš prst, vezme si pak nejen celou ruku, ale často i celého člověka.“ Ježíši, děkuji Ti, žes i za mne zvítězil nad trojím  pokušením, žes ukázal kde je důstojné lidství – ve spojení s Ježíšem. Děkuji Ti, žes mně ukázal silnou zbraň proti pokušení a to je modlitba. Již na počátku postní doby chci v duchu obnovit svůj křestní slib a odříci se všech hříchů i všeho co k nim vede a především původce hříchů – ducha zla, protože chci žít jako Boží člověk, který jako Ježíš se klaní pouze Pánu Bohu a jen jemu slouží. Amen.