1. neděle adventní “ B „

14. 11. 2017

Začínáme nový církevní rok, zahajujeme adventní dobu, kterou symbolizuje adventní věnec, na němž hoří první svíce. Jak postupně budou se rozsvěcovat další svíčky má i v nás stále více svítit Ježíš Kristus svým slovem a milostí. V adventní době zahajujeme také nový cyklus čtení z Písma sv. a to cyklus B věnovaný evangeliu sv. Marka. Sv. Marek se znázorňuje symbolem lva, protože své evangelium začíná vystoupením sv. Jana Křtitele na poušti. Kde je poušť, je nebezpečí lvů a je třeba být ostražitý a bdělý. Ježíš říká v dnešním evangeliu“ „Bděte a dejte si pozor.“ Jinde v evangeliu Ježíš říká: “ Bděte a modlete se, abyste nevešli v pokušení.“ A sv. Petr vybízí ve svém listě : “ Bděte a modlete se, protože protivník váš ďábel jako lev řvoucí obchází a hledá koho by pohltil.“ Nezdá se vám někdy společnost, ve které žijeme pouští, kde na nás číhá mnoho šelem, které chtějí ohrozit náš život Boží? Není i naše duše takovou pouští bez Boží vláhy milosti, kde se zabydlily různé šelmy našich vášní a hříchů? Ježíš také byl na poušti, aby nejen bojoval proti šelmě – zlému duchu, ale také aby nad ním zvítězil. Ježíš i nám chce pomáhat vítězit nad každým pokušením a zlem na poušti života. Slovo advent znamená příchod. Vzpomeňme na modlitbu Otče náš a na prosbu “ přijď království tvé“, které v latin zní adveniat regnum tuum. Advent je tedy od latinského slova a znamená příchod království Božího. A království Boží přichází nejvíce v Ježíši a s Ježíšem Kristem. Advent znamená pro nás, abychom se znovu otevřeli pro přicházející království Ježíše Krista. Z toho důvodu je každý advent pro každého z nás zcela jedinečný a nový. Je to vždy nová šance pro každého z nás. Co psal sv. Pavel do Korintu platí i pro nás v adventní době. Přijde do naší duše Ježíš Kristus a s ním Boží pokoj a Boží milost? Dovolíme v tomto adventním čase, aby Ježíš častěji přicházel k nám a setkával se s námi v modlitbě, při čtení Písma sv., při mši sv., ve sv. přijímání, ve sv. zpovědi? Ježíš k nám bude chtít přicházet i v bratřích a sestrách, abychom jim prokazovali službu lásky, oběti a milosrdenství. Advent přináší do kostela i novou liturgickou barvu a to fialovou. Je to barva krásná, ale vážná. Ježíšům příchod na naši zem byl také z vážných důvodů. Přišel, aby nás vysvobodil a vytrhnul z otroctví hříchu, abychom žili zodpovědně a vážně nový život ve společenství s Bohem a lidmi jako lidé stvoření k obrazu Božímu, jako lidé duchovní v radosti a štěstí. Snad jsme tak dosud nežili, proto advent nám nabízí opět novou šanci. Ježíš přichází pro všechny, všem nabízí nový život, všem podává ruku, všem důvěřuje, že s jeho pomocí se stanou novým stvořením, lidmi Božími. Advent je zkrátka milostiplná doba. Pro mnoho lidí však advent nic neznamená, ženou se jen za  „zlatým prasátkem“ pozemských zájmů a přípravou na bohaté vánoce, k čemuž přispívá i reklama a nabídka v televizi a obchodech. Buďme vděčni Pánu Ježíš, že nejen přišel, ale že stále přichází a jednou přijde ve slávě. Děkujme Pánu Ježíši, že i my smíme přicházet za ním a setkávat se s ním zejména v kostele, ve slově Božím a svátostech a otevřme v adventní době své srdce, aby mohl Ježíš vstoupit a oblažit nás svou milostí. Amen.